අජීවී ලෝකය පිළිබද දැනුවත් බව

මුල් ළමාවිය දරැවා තුළ තමා අවට පරිසරය, ගස් කොළන් ස්වභාවදහම ගැන මෙන්ම ගංගා ඇල දොල හේන කුඹුරැ පැල ආදි ස්වභාවික පරිසරකය පිළිබද වින්දනාත්මක අවබෝධයක් ලබා දීම දරැවාගේ දැනුම වර්ධනයට පමණක් නොව ප්‍රජානන සංවර්ධනයටත් ගවේශණශීලීබව, විශ්ලේෂන හැකියා සංස්ලේශණ හැකියා නිර්මාණශීලිත්වය වැනි Read More ...

සජීවී ලෝකය පිළිබද දැනුවත් බව

සජීවී ලෝකය පිළිබද දැනුවත් බව - වයස අවුරැදු 04 සජීවී  ලෝකය පිළිබද දැනුවත් බව - වයස අවුරැදු 05                     පිවිසෙන් - ගෙවත්තේ වගා කරමු. [Show thumbnails] " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

සංසන්දනය, මිනුම හා අවකාශ සම්බන්ධය

සංසංදනය , මිනුම හා අවකාශය සම්බන්ධය - වයස අවුරැදු 04 සංසන්දනය , මිනුම හා අවකාශය සම්බන්ධය - වයස අවුරැදු 05 [Show thumbnails] " order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

කුතුහලය, ප්‍රාරම්භනය හා අවසානය දක්වා කරගෙන යාම

කුතුහලය, ආරම්භනය හා අවසානය දක්වා යම්කාර්යයක් දිගටම කරගෙන යාම – වයස අවුරැදු 04 කුතුහලය, ආරම්භනයහා අවසානය දක්වා යම්කාර්යයක් දිගටම කරගෙන යාම – වයස අවුරැදු 05