පජානන කුසලතා සංවර්ධනය

  පජානන කුසලතා සංවර්ධනය කුතුහලය, ආරම්භනය හා අවසානය දක්වා යම්කාර්යයක් දිගටම කරගෙන යාම – වයස අවුරැදු 04 කුතුහලය, ආරම්භනයහා අවසානය දක්වා යම්කාර්යයක් දිගටම කරගෙන යාම – වයස අවුරැදු 05 නිර්මාණශ්‍රීලීත්වය හා පරිකල්පනය වයස අවුරැදු 04 නිර්මාණශ්‍රීලිත්වය හා පරිකල්පනය – වයස අවුරැදු 05 ගැටලු විසදීම – වයස Read More …

මුල් ළමාවිය දරුවාගේ කායික සංවර්ධනය

මුල් ළමාවිය දරුවාගේ කායික සංවර්ධනය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ දරුවාගේ විශාල මාංශ පේශී වර්ධනය හා සියුම් මාංශ පේශී වර්ධනයයි. මේ අනුව දරුවාගේ කායික සංවර්ධනයේ දී ප්‍රධාන සුවිශේෂී අංශ දෙකක් යටතේ අවධානය යොමු කරයි. 01.දළ චාලක කුසලතා සංවර්ධනය 02.සියුම් චාලක කුසලතා සංවර්ධනය

පෙරකියවීම – වයස අවුරුදු 05

සංවර්ධන අංශය           :           භාෂාව හා මුල් කාලීන සාක්‍ෂරතාව අනු අංශය         :           මුල් කාලීන සාක්ෂරතාවය සුවිශේෂි අංශය :           පෙර කියවීම ප‍්‍රමිතිය 7          :           ළමයා, පෙර කියවීමේ කුසලතා තමා තුළ සංවර්ධනය වන බව පෙන්නුම් කරයි. වයස අවුරුදු 05 දර්ශක  –           විභේදනයට හා Read More …

පෙරකියවීම – වයස අවුරුදු 04

සංවර්ධන අංශය           :           භාෂාව හා මුල් කාලීන සාක්‍ෂරතාව අනු අංශය         :           මුල් කාලීන සාක්ෂරතාවය සුවිශේෂි අංශය :           පෙර කියවීම ප‍්‍රමිතිය 7          :           ළමයා, පෙර කියවීමේ කුසලතා තමා තුළ සංවර්ධනය වන බව පෙන්නුම් කරයි. වයස අවුරුදු 04 දර්ශක  –           වමේ සිට Read More …

අක්ෂරපිළිබඳ දැනුවත් බව – වයස අවුරුදු 05

සංවර්ධන අංශය           :           භාෂාව හා මුල් කාලීන සාක්‍ෂරතාව අනු අංශය         :           මුල් කාලීන සාක්ෂරතාවය සුවිශේෂි අංශය :           අක්ෂර පිළිබඳ දැනුවත් බව ප‍්‍රමිතිය 5          :           ළමයා, අක්ෂර පිළිබඳව ඇති උනන්දුව තමා තුළ සංවර්ධනය වන බව පෙන්නුම් කරයි. ප‍්‍රමිතිය 6          :           ළමයා, Read More …

අක්ෂරපිළිබඳ දැනුවත් බව – වයස අවුරුදු 04

සංවර්ධන අංශය           :           භාෂාව හා මුල් කාලීන සාක්‍ෂරතාව අනු අංශය         :           මුල් කාලීන සාක්ෂරතාවය සුවිශේෂි අංශය :           අක්ෂර පිළිබඳ දැනුවත් බව ප‍්‍රමිතිය 5          :           ළමයා, අක්ෂර පිළිබඳව ඇති උනන්දුව තමා තුළ සංවර්ධනය වන බව පෙන්නුම් කරයි. ප‍්‍රමිතිය 6          :           ළමයා, Read More …

භාෂාඅවබෝධය – වයස අවුරුදු 05

සංවර්ධන අංශය           :           භාෂාව හා මුල් කාලීන සාක්‍ෂරතාව අනු අංශය         :           භාෂාව සුව්ශේෂි අංශය :           භාෂා අවබෝධය ප‍්‍රමිතිය 4          :                       ළමයා සංවාද, කතන්දර හා ළමා ගී/සින්දුවලින් ලබා ගන්නා තොරතුරු අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව                           තමා තුළ සංවර්ධනය වන බව පෙන්නුම් කරයි. Read More …

භාෂාඅවබෝධය – වයස අවුරුදු 04

සංවර්ධන අංශය           :                       භාෂාව හා මුල් කාලීන සාක්‍ෂරතාව අනු අංශය         :           භාෂාව සුව්ශේෂි අංශය :           භාෂා අවබෝධය ප‍්‍රමිතිය 4          :                       ළමයා සංවාද, කතන්දර හා ළමා ගී/සින්දුවලින් ලබා ගන්නා තොරතුරු අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව                           තමා තුළ සංවර්ධනය වන බව පෙන්නුම් කරයි. Read More …

ප‍්‍රකාශන භාෂාව – වයස අවුරුදු 05

සංවර්ධන අංශය           :                       භාෂාව හා මුල් කාලීන සාක්‍ෂරතාව අනු අංශය         :           භාෂාව සුවිශේෂි අංශය :           ප‍්‍රකාශන භාෂාව ප‍්‍රමිතිය 3          :                       ළමයා විවිධ අභිමතාර්ථ ඉටුකර ගැනීම සඳහා සිය අවශ්‍යතා, හැ`ගීම් හා අත්දැකීම් ප‍්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව                           තමා             තුළ       සංවර්ධනය Read More …

ප‍්‍රකාශන භාෂාව – වයස අවුරුදු 04

සංවර්ධන අංශය           :                       භාෂාව හා මුල් කාලීන සාක්‍ෂරතාව අනු අංශය         :           භාෂාව සුවිශේෂි අංශය :           ප‍්‍රකාශන භාෂාව ප‍්‍රමිතිය 3          :                       ළමයා විවිධ අභිමතාර්ථ ඉටුකර ගැනීම සඳහා සිය අවශ්‍යතා, හැ`ගීම් හා අත්දැකීම් ප‍්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව                           තමා             තුළ       සංවර්ධනය Read More …