සැබෑ වූ සිහිනයක් – විප්ලා නෙල්ලිහෙල

   ගුරු සේවයට පැමිණි මුල් කාලයේ මා අතින්  ලියැවුනු කවියකි.     එය ගුවන් විදුලියේ කවි තීරයක ප්‍රචාරය විය.     එකල එය හුදෙක් පරිකල්පනයයක්, අනුමානයක් පමණක් විය…ඒත් අද ..?                                    සිසු දියණියට              ලැබගනු පිණිස  ජීවිතයක Read More …