ක්‍රියා මූලික පර්යේෂණ නිබන්ධනයක ආකෘතිය

දකුණු ආසියා අන්තර්ජාතික උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයේ

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය පිළිබද ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ

ස්වාධීන පර්යේෂණ නිබන්ධනයේ ආකෘති පත්‍රය

පටුන
සාරාංශය
ස්තූතිය

 
වගු නාමාවලිය 
ප‍්‍රස්තාර නාමාවලිය
රූප නාමාවලිය

 
1. පළවන පරිච්ඡෙදය
    1.1 ගැටලුව හැදින්වීම
    1.2 පසුබිම් හේතු හදුනා ගැනීම
    1.3 අරමුණු
    1.4 නියදිය

2 දෙවන පරිච්ඡේදය
        සාහිත්‍ය විමර්ශනය

3. තෙවන පරිච්ඡේදය
       සැලසුම් කළ ක්‍රමවේදය හා මැදිහත්වීම

      3.1 මැදිහත්වීම

     3.2 මැදිහත්වීම

     3.3 මැදිහත්වීම

4. සිව්වන පරිච්ඡේදය

      දත්ත විශ්ලේෂණය හා ඒ පිළිබද ප්‍රත්‍යාවේශනය

5. පස්වන පරි‍ච්ඡේදය

      නිගමන හා යෝජනා

6. ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ නාමාවලිය

7.  උපලේඛන

 

පහත දක්වා ඇති ආදර්ශ පර්යේෂන නිබන්ධනයක සැකස්ම ආදර්ශය ගන්න.

01. සංවර්ධනාත්මක වැඩසටහන් සදහා සකස් කළ ක්‍රියා මූලික පර්යේෂණයක ආදර්ශනයක්