Home

ශී ලංකාවේ මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධනය ගුණාත්මකව ඉහළ නැවීම අරමුණූ කරගෙන වෘත්තීය එකමුතුවක් ලෙස South Asian International Association for Early Childhood Care and Development (SAIA for ECCD) ගොඩනගන ලදි. මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධන කාර්යයෙහි නිරතවන රාජ්‍ය අංශයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ සියලූම මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරැවරියන්ගේ සිට සෑම මට්ටමකම වෘත්තීකයන්ගේ එකමුතුවක් ලෙස
කටයුතු කිරීම සංවිධානයේ අරමුණයි.

රටවල් 192 ක් සාමාජිකත්වය දරණ එක්සත් ජාතින්ගේ සංවිධානයේ  මුඛ්‍ය අරමුණ වන්නේ 2030 වන විට තිරසාර සංවර්ධනයක් ලෝකය තුළ ස්තථාපිත කිරීමයි. තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක ඇති කිරීම සදහා ප්‍රධාන අරමුණු 17 ක් ඔස්සේ් ලෝකයේ සෑම රටක්ම කටයුතු කරයි. ඉන් හතරවන ඉලක්කය වන්නේ ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් තම රට තුළ ස්ථාපිත කිරීමයි. ගුණාත්මක අධ්‍යාපනයක් රට තුළ  ස්ථාපිත කිරීම සදහා ගොඩනගා ඇති පළමු සුවිශේෂි අරමුණ වන්නේ 2030 වන විට සෑම දරැවෛකුටම ගුණාත්මක මුල් ළමාවිය සංවර්ධන අවස්ථා සුරක්ෂිත කිරීමයි. Read more…

Quality ECCD for Sustainable Development of Sri Lanka

වර්ෂ 2020 අවසාන වන විට ජාතික වෘත්තී ය සුදුසුකම් 4 මට්ටම හිමි මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබද ඩිප්ලෝමාධාරීන් 2000 ක් ද 2030 වසර අවසන් වන විට 20,000 ක් ද ගොඩනැගීම අරමුණු කරගෙන මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වේ. ඒ තුළින් මුළු ලෝකයම 2030 වන විට ලගාකර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කවල 4 වන ඉලක්කයේ 2 වන උප ඉලක්කය වන සෑම දරැවෙකුටම සුරක්ෂිත මුල් ළමාවිය රැකවරණ හා සංවර්ධන අවස්ථා තහවුරැ කිරීම ව්‍යපෘතියේ අවසාන අභිපායයි.  More info

ඔබගේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ දරැවන්ගේ කියාකාරකම්වල ජායාරෑප හෝ විඩියෝ මෙන්ම දරැවන්ගේ් සුවිශේෂ දක්ෂතා හා  සිදුකළ සුවිශේෂ වැඩසටහන් www.ulpatha.com  හි තැන්පත් කළ හැකිය. ඒ සදහා අවශ්‍ය උපදෙස් Help Desk මගින් ලබාගත හැක. 

වෘත්තීය ගුණත්වය ඉහළ නැංවීම සදහා දැනුම බෙදාගැනීමට එම ජායාරෑප හා විඩියෝ් www.ulpatha.com හි පළ කරන අතර වාර්ෂිකව සිදුකරන ඇගයීම් මගින් හොදම කි්‍රයාකාරකම් එකතුන් හා වැඩසටහන් සදහා  ත්‍යාග හා සහතික පත් නිකුත් කරනු ඇත.

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන තනිව හුදකලාව කරන බාහිර කියාකාරකම් වඩා ඵලදායිව එකමුතුව සාමුහිකව සිදුකිරීම සදහා වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර ඇත. වාර්ෂික විනෝද චාරිකා වැනි බාහිර කියාකාරකම් සාමාජික  මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන එකම දිනක එකම ස්ථානයකට යොගැනීම වැනි පොදු වැඩසටහන් මේ යටතේ සංවිධිනය වේ. 

මුල් ළමාවිය රැකවරණය හා සංවර්ධන කාර්යේ නිරතවන මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරැවරියන්ට තම දැනුම, අත්දැකීම් නිර්මාණශීලිව www.ulpatha.com වෙත ලිඛිතව එවිය හැක. හරවත්  ලිපි මෙම සගරාවේ පළවන අතර විශිෂ්ඨතම ලිපි සදහා ත්‍යාග හා ඇගයීම් සහතික ප්‍රධානයට කටයුතු යොදා ඇත. ඔබගේ ලිපි ulpathainfo@gmail.com වෙත අදම එවන්න.

පදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරීන්ට හා ගුරැ සංගම්වලට තම පදේශීය ලේකම්සා කොට්මාඨාශයට අයත් පෙර පාසල්වල  මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ග්‍රරැවරිියන්ගේ් වෘත්තීය සංවර්ධනය සදහා අධ්‍යාපනික වැඩමුළු පැවැත්වීමට සම්පත් පුද්ගල දායකත්වය ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කර ඇත. ග්‍රරැ සංගම්වලට මේ සදහා ඉල්ලුම් කළ හැක.

මේ යටතේ දැනට පැවැත් වූ වැඩසටහන්

මොරටුව පදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී – 27.07.2019

මුල් ළමාවිය /රැකවරණය හා සංවර්ධන කාර්යේ නියැලෙන සෑම මුල් ළමාවිය සංවර්්ධන ගුරැවරියක්ම අවම වශයෙන් වර්ෂයකට පැය 50 කවත් පුහුණු වැඩමුළුවලට සහභාගි වී දැනුම යාවත්කාලීන කර ගත යුතු ය. SAIA for ECCD හි සාමාජිකත්වය දරණ සියළුම මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරැවරිියන්ට වාර්්ෂික පුහුණු වැඩමුලු නොමිලයේ පවත්වයි. මිලග“ වැඩසටහනට සහභාගීවීමට අදම අන්තර්ජාලය හරහා ලියාපදිංචි වන්න.

මුල් ළමාවිය /කවරණය හා සංවර්ධන කාර්යේ නියැලෙන මුල් ළමාවිය සංවර්ධන ගුරැවරියන්ගෙන් තවම ඩිප්ලෝමා හෝ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම්  සපුරාගෙන නොමැති ගුරැවරියන්ට ඩිප්ලෝමා හැදැරීම සදහා සහනදායි ණය පහසුම් ලබාගැනීමට අවස්ථාව සලසා ඇත.

බහුවිධ ක්‍රීයාකාරකම් ඔස්සේ මුල් ළමාවිය දරැවන්ගේ සමස්ත සංවර්්ධනය සදහා ඵලදායි   ක්‍රියාකාරකම් රාශියක් කරමින්  facebook ගිණුම හරහා සහෝදර ගුරැවරියන්ව සමග වර්ෂය පුරා අඛන්ඩව විවිධත්වයකින් යුතුව බෙදාගත් SAIA for ECCD හි සාමාජික මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන දෙක ලෙස මාතලේ Babystar හා අනුරාධපුරයේ lotus little campus  මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධයස්ථාන හදුන්වා දිය හැක.

විවිධත්වයකින් යුතුව ඔබගේ මුල් ළමාවිිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ පෙබරවාරි මාසය පුරා සිදුකළ ගුණාත්මක ක්‍රියාකාරකම් PA for ECCD පළකර පෙබරවාරී මාසයේ විචිත්‍රවත් වුු ඵලදායිි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ලෙස ඔබේ දරැවන්ගේ් හපන්කම මෙහි පළ කරවන්න.